Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Post Bellum, o.p.s. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1-Malá Strana, IČO: 26548526 pro vnitřní potřeby společnosti Post Bellum, o.p.s. a se zveřejněním osobních údajů v rozsahu uvedení jména, příjmení, profese a uvedení města bydliště pod Adventní výzvou publikovanou na webových stránkách http://www.adventnivyzva.cz/. Zároveň jsem si vědom(a) svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Se všemi částmi tohoto formuláře jsem byl(a) seznámen(a), všechny údaje v něm obsažené jsou přesné, pravdivé a odpovídají skutečnosti a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to pro celou dobu zpracování osobních údajů, přičemž tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.